لیست قیمت پنل اس ام اس

تعداد ارقام پیش شماره نوع شماره قیمت
۱۴ ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۴ ۱۰۰۰ سفارشی ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۴ ۳۰۰۰ غیر سفارشی ۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۴ ۳۰۰۰ سفارشی ۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۳ ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۴۰۰۰۰۰ ریال
۱۳ ۱۰۰۰ سفارشی ۷۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۷۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۱۰۰۰ سفارشی ۱۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۲۰۰۰ غیر سفارشی ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۲۰۰۰ سفارشی ۲۴۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۲۰۰۰ سفارشی نیمه رند ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۲۰۰۰ سفارشی رند ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۳۰۰۰ غیر سفارشی ۹۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۳۰۰۰ سفارشی ۹۰۰۰۰۰ ریال
۱۱ ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
۱۱ ۱۰۰۰ سفارشی ۲۷۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۸۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۱۰۰۰ سفارشی ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۲۰۰۰ غیر سفارشی ۳۸۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۲۰۰۰ سفارشی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۲۰۰۰ سفارشی نیمه رند ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۲۰۰۰ سفارشی رند ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۳۰۰۰ غیر سفارشی ۱۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۳۰۰۰ سفارشی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۲۱ سفارشی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۲۶ سفارشی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۹ ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۹ ۱۰۰۰ سفارشی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۹ ۲۰۰۰ غیر سفارشی ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
۹ ۲۰۰۰ سفارشی ۸۰۰۰۰۰۰ ریال
۹ ۲۰۰۰ سفارشی نیمه رند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۹ ۲۰۰۰ سفارشی رند ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۸ ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۸ ۱۰۰۰ سفارشی ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
۸ ۲۰۰۰ غیر سفارشی ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۸ ۲۰۰۰ سفارشی ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۸ ۲۰۰۰ سفارشی نیمه رند ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال
۸ ۲۰۰۰ سفارشی رند ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۷ ۲۱ سفارشی ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۷ ۲۶ سفارشی ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۶ ۲۱ سفارشی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
میزان خرید شارژ در هر دوره تعرفه پیامک
از ۱۰۰۰۰ ریال الی ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۷ ریال
از ۲۵۰۰۰۰۰ ریال الی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۳ ریال
از ۵۰۰۰۰۰۰ ریال الی ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۸ ریال
از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال الی ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰ ریال

 

به تعرفه های فوق ۹% ارزش افزوده نیز اضافه میگردد.

عبارت خودرا وارد کنید

ورود کاربران اینترنت ورود کاربران هاستینگ ورود کاربران پیامک جشنواره ها گیم سرور ها