لیست قیمت تعرفه های اینترنت حجمی

طبق مصوبه ی سازمان امور مالیاتی به کلیه ی تعرفه های سرویس اینترنتی ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

512Kbps
۷۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۲۱۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۴۲۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۸۴۰،۰۰۰ ریال
512Kbps
۱۳۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۳۹۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۷۵۶،۰۰۰ ریال
سالانه : ۱،۴۸۰،۰۰۰ ریال
512Kbps
۱۹۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۵۲۲،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۹۸۸،۰۰۰ ریال
سالانه : ۱،۸۹۴،۰۰۰ ریال
1Mbps
۹۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۲۷۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۵۴۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۱،۰۸۰،۰۰۰ ریال
1Mbps
۱۵۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۴۵۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۸۷۶،۰۰۰ ریال
سالانه : ۱،۷۲۰،۰۰۰ ریال
1Mbps
۲۱۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۵۸۲،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۱۰۸،۰۰۰ ریال
سالانه : ۲،۱۳۴،۰۰۰ ریال
2Mbps
۱۱۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۳ برابر
سه ماه : ۳۳۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۶۶۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
2Mbps
۱۷۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۳ برابر
سه ماه : ۵۱۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۹۹۶،۰۰۰ ریال
سالانه : ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
2Mbps
۲۳۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۳ برابر
سه ماه : ۶۴۲،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۲۲۸،۰۰۰ ریال
سالانه : ۲،۳۷۴،۰۰۰ ریال
4Mbps
۱۷۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۱ برابر
سه ماه : ۵۱۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۰۲۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۲،۰۴۰،۰۰۰ ریال
4Mbps
۲۳۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۱ برابر
سه ماه : ۶۹۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۳۵۶،۰۰۰ ریال
سالانه : ۲،۶۸۰،۰۰۰ ریال
4Mbps
۲۹۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۱ برابر
سه ماه : ۸۲۲،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۵۸۸،۰۰۰ ریال
سالانه : ۳،۰۹۴،۰۰۰ ریال
8Mbps
۲۱۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۶۳۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۲۶۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۲،۷۴۶،۸۰۰ ریال
8Mbps
۲۷۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۸۱۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۵۹۶،۰۰۰ ریال
سالانه : ۳،۱۶۰،۰۰۰ ریال
8Mbps
۳۳۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۹۴۲،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۸۲۸،۰۰۰ ریال
سالانه : ۳،۵۷۴،۰۰۰ ریال

عبارت خودرا وارد کنید

ورود کاربران اینترنت ورود کاربران هاستینگ ورود کاربران پیامک جشنواره ها گیم سرور ها